Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami znajdującymi się w ofercie Muzeum Zabawek i Zabawy.

Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne

Rada Naukowa czasopisma (Rok XVI/2018):

prof. zw. dr hab. Irena Bukowska-Floreńska

prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński

prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor

prof. dr hab. Krzysztof Kraszewski

prof. zw. dr hab. Wojciech Lipoński

prof. zw. dr hab. Tadeusz Paleczny

prof. dr hab. Elena Reprintseva

prof. dr hab. Teresa Smolińska

prof. zw. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

 

 

„Zabawy i Zabawki” (ISSN 1428-2259) to czasopismo poświęcone zagadnieniom ludyzmu i ludyczności.

„Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne” to publikacja, która posiada 5 punktów ministerialnych na liście czasopism punktowanych MNiSW oraz jest indeksowana na liście ICI Journal Master List 2018 i posiada ICV 2018= 72.76

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, których przedmiotem zainteresowań naukowych i badań empirycznych jest odmienna od codzienności i pracy zawodowej sfera zachowań ludycznych. Problematy­ka wiodąca to zagadnienia stylu życia, czasu wolnego i sposobu jego spędza­nia, świąt i świętowania oraz różnych form „wspólnoty śmiechu”, komunika­cji interpersonalnej oraz kontaktów społecznych nawiązywanych towarzysko.

I. Działy czasopisma:

Każdy tom czasopisma zawiera pięć podstawowych działów: artykuły i rozprawy, materiały z badań, archiwalia etnograficzne, komunikaty oraz re­cenzje.

1. Artykuły i rozprawy o charakterze teoretycznym

Dział ten obejmuje rozważania z zakresu filozofii antropologicznej, których celem jest sformułowanie przez autorów tez odnoszących się do współczesnych form zachowań ludycznych, twierdzeń i wniosków o charakte­rze generalnym w odniesieniu do hedonicznej sfery aktywności człowieka.

2. Materiały z badań

W tym dziale zamieszczone są materiały etnograficzne o charakte­rze źródłowym (idiograficzne opisy faktów i zjawisk kulturowych), wyniki badań socjologicznych (też ilościowych) oraz filologicznych (w tym języko­znawczych analiz semantycznych), ale też ich omówienie dokonywane drogą postępowania indukcyjnego. Opisy zachowań powinny obejmować wszelkie przejawy ludyczności obserwowane przez badaczy różnych kultur, zarówno współczesnych społeczeństw industrialnych, jak i społeczności lokalnych oraz plemiennych. Przy konstruowaniu opisów obowiązuje metodologia intensyw­nych badań terenowych, która pozwala zgromadzić materiał źródłowy obiek­tywny poznawczo.

3. Materiały etnograficzne i historyczne

Dział poświęcony jest analizie tradycji kulturowych i zmian dokonu­jących się w kulturach świata. Możliwe jest zamieszczenie w tej części cza­sopisma fragmentów tekstów opublikowanych przed 1939 rokiem, których tematem są zachowania ludyczne. Każdy z tekstów przedrukowanych, poprze­dzony powinien być notką o autorze i omówieniem jego dorobku naukowego sięgającego w przeszłość kulturową. Przy analizie przemian kulturowych pre­ferowane jest stosowanie metody porównawczej (przekrojów diachronicznych kultury).

4. Komunikaty i sprawozdania

Jest to część zawierająca zarówno komunikaty o prowadzonych ba­daniach, których przedmiotem są zachowania ludyczne, sprawozdania z kon­ferencji naukowych, przeglądów folklorystycznych, konkursów oraz imprez propagujących tradycyjną kulturę ludową.

5. Recenzje

Możliwe jest zamieszczenie recenzji znaczących dla kultury, ludyzmu i ludyczności pozycji wydawanych w Polsce i na świecie.

II. Zasady przygotowania tekstu:

Czasopismo wydawane jest pod koniec roku kalendarzowego w for­mie rocznika. Proponowane do druku teksty, wcześniej niepublikowane należy nadsyłać najpóźniej do 15 czerwca danego roku. Objętość tekstów nie może przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków); dla komunikatów i recenzji – ok. 10 tys. znaków.

Do publikacji przyjmowane są teksty napisane w języku polskim lub angielskim. Niezależnie od tego czy artykuł jest napisany w języku polskim, czy angielskim – należy przesłać dwa abstrakty: po polsku i angielsku. Prosimy o dodanie maksymalnie pięciu słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).

Do każdego tekstu autorskiego konieczne jest dodanie notki o auto­rze (zawierającej stopień i tytuł naukowy, afiliację instytucji, zainteresowania badawcze), streszczenia (max. 0,5 strony) w języku polskim i angielskim oraz wypełnienie oświadczenia o oryginalności przedkładanego do wydania tekstu.

Każdy tekst jest wstępnie recenzowany przez osobę wchodzącą w skład Rady Naukowej czasopisma, a następnie przez dwóch utajnionych, samodzielnych pracowników naukowych, których krąg zainteresowań ba­dawczych obejmuje problemy ludyzmu i ludyczności. Nadesłanie tekstu nie gwarantuje opublikowania. Recenzje są przesyłane e-mailem autorom tekstów z możliwością ustosunkowania się do nich, zaś recenzenci są ujawniani na opublikowanej stronie technicznej zeszytu.

Do redakcji należy złożyć drogą e-mailową (poczta@muzeumzaba­wek.eu) tekst jednolity, w formacie A-4, napisany czcionką Times New Roman – 12, odstępy – 1,5; przypisy oksfordzkie, z bibliografią dołączoną do tekstu, która powinna zawierać: nazwisko i imię (pełny zapis) autora, tytuł, wydawni­ctwo, miejsce i rok wydania. Przy pracach zbiorowych, obok powyższych: tytuł pracy zbiorowej, redaktora/-ów, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strony (od-do). Przy czasopismach: tytuł czasopisma, zeszyt, numer tomu, rok wydania, strony (od-do). W przypadku teksów tłumaczonych też imię i nazwisko tłumacza.

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska

ZAMÓWIENIE WYDAWNICTW MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

Zamówienie można składać telefonicznie: tel. (41) 343 37 11; (41) 34 440 78, wew. 162 lub pocztą elektroniczną: a.mysliwiec@muzeumzabawek.eu
Wydawnictwa do nabycia w siedzibie Muzeum. Z publikacji, których nakład został wyczerpany można skorzystać na miejscu w czytelni.

Przesyłkę wydawnictw realizujemy po uprzednim wpłaceniu należności na konto Muzeum Zabawek i Zabawy:
numer konta
– 09 1020 2629 0000 9102 0424 2723 PKO BP; tytułem: opłata za wydawnictwa
KOSZT PRZESYŁKI:
przesyłka pocztowa do 1 kg – 17 zł/priorytet – 19 zł
przesyłka pocztowa 1 – 2 kg – 19 zł/priorytet – 21 zł
przesyłka pocztowa 2 – 5 kg – 22 zł/priorytet – 24 zł
przesyłka pocztowa 5 – 10 kg – 28 zł/priorytet – 30 zł

Kwota za zakupione publikacje obejmuje: cenę wydawnictwa, podatek VAT, koszt opakowania i wysyłki.
Przesyłki realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Katalogi wystaw
Książki
Zabawy i Zabawki

Wtorek - Niedziela 9:00 - 17:00
Poniedziałek: nieczynne

bilet normalny – 22 zł bilet ulgowy – 11 zł (obejmuje: uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, emerytów i rencistów)

Kielce ul. Pl. Wolności 2
25-367