Polityka prywatności oraz plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw podstawowych związanych z ich przetwarzaniem przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu: https://muzeumzabawek.kielce.eu/ (dalej jako: „Serwis”).

Przedmiotowa Polityka prywatności jest wypełnieniem obowiązków, o jakich mowa w art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

Muzeum Zabawek i Zabawy zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Polityki w dowolnym momencie ze względu na zakres oferowanych usług oraz w celu adaptacji znowelizowanego prawa. Informacja o aktualizacji polityki prywatności będzie zamieszczana na witrynie https://muzeumzabawek.kielce.eu/, a powiadomienie o zmianie pojawi się w witrynie w formie okna pop-up.

Przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Zabawek i Zabawy

 1. Administratorem danych osobowych każdorazowo jest Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, z siedzibą przy pl. Wolności 2, 25-367 Kielce. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: 41 34 337 00 lub 41 34 440 78 za pośrednictwem adresu e-mail: poczta@muzeumzabawek.kielce.eu.
 2. W ramach prowadzonej działalności Muzeum Zabawek i Zabawy zbiera i przetwarza dane osobowe w celach:
 3. realizacji obowiązków prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników, wynikających m. in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. prowadzenia rozliczeń z pracownikami i naliczania obciążeń na podstawie zawartej umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także jako obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. rozliczenia dostaw i usług oraz prowadzenia dokumentacji księgowo-rachunkowej jako obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. zawierania, realizacji i rozwiązywania umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym rozliczania faktur i kontaktowania się z osobami wyznaczonymi do realizacji umowy;
 7. umieszczania zdjęć i informacji o prowadzonej działalności w social mediach jako prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu swojej działalności i informowaniu o niej;
 8. nagrywania wizerunku osób przebywających na jego terenie za pośrednictwem kamer CCTV jako prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa i zabezpieczeniu mienia;
 9. organizacji konkursów na „Książkę Przyjazną Dziecku” i „Zabawkę Przyjazną Dziecku” na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 10. organizacji warsztatów dla wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 11. organizowania postępowań o zamówienia publiczne, przyjmowania i rozpatrywania ofert oraz publikowania wyników przetargów jako obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 12. wynajmu powierzchni muzealnej na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 13. umożliwienia zwiedzania muzeum i rozliczania związanych z tym płatności, w tym zapewniania usługi przewodnickiej jako obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 14. przyjmowania darów na podstawie potwierdzenia odbioru oraz zawierania i realizacji umów darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 15. umożliwienia osobom zainteresowanym korzystania z zasobów bibliotecznych, wypożyczania książek i prowadzenia kart bibliotecznych jako obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
 16. przechowywania dokumentacji archiwalnej jako obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 17. powoływania członków Rady Muzeum jako obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz informowania o aktualnym składzie Rady Muzeum na stronie internetowej, na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgodzie jej Członków (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 18. przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania odpowiedzi na nią jako prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na odbiorze korespondencji przychodzącej i wysyłce korespondencji wychodzącej oraz prowadzeniu dziennika korespondencji;
 19. wydawania czasopisma „Zabawy i zabawki. Studia antropologiczne” na podstawie zawartej umowy wydawniczej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 20. Przetwarzanie danych osobowych stanowi część procesu świadczenia usług przez Muzeum Zabawek i Zabawy z zachowaniem zasad legalności, rzetelności oraz przejrzystości, w szczególności w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Muzeum Zabawek i Zabawy.
 21. W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług informujemy, iż:
 22. przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane osobowe, których bezpośrednim źródłem są osoby, których dane dotyczą;
 23. wykorzystywane dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu w okresie niezbędnym do realizacji celów, do których zostały zebrane;
 24. Państwa dane osobowe nie stanowią przedmiotu profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;
 25. Państwa dane osobowe nie stanowią przedmiotu wymiany handlowej pomiędzy Muzeum Zabawek i Zabawy a osobami trzecimi;
 26. Muzeum Zabawek i Zabawy nie zbiera w sposób celowy tzw. wrażliwych danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Muzeum Zabawek i Zabawy. Dane osobowe mogą być przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W sytuacji, gdy w ramach świadczenia przez Muzeum Zabawek i Zabawy usług konieczne jest przekazanie danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej, Muzeum Zabawek i Zabawy dokonuje odpowiednich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Muzeum Zabawek i Zabawy w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami może na podstawie zawartej umowy, w celu realizacji świadczonych Państwu usług powierzać przetwarzanie danych osobowych, jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Muzeum Zabawek i Zabawy.

Poufność i warunki ochrony danych osobowych

 1. Muzeum Zabawek i Zabawy oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi by przetwarzanie powierzonych danych osobowych chroniło prawa osób, których dane dotyczą i spełniało wymogi powszechnie obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, a w szczególności art. 32 RODO.
 2. Muzeum Zabawek i Zabawy oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w RODO dokonywane będzie w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych, stosując politykę tzw. „czystego biurka i ekranu” a przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 3. Muzeum Zabawek i Zabawy zawiadomi Państwa o każdej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych lub jego ocenę oraz na wykonywanie uprawnień przez osoby, których przetwarzane dane dotyczą.

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 1. Niniejszym Muzeum Zabawek i Zabawy informuje o prawach, jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych o których mowa w RODO:
 2. prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);
 3. prawo do skorygowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, co wiąże się z koniecznością przekazania Muzeum Zabawek i Zabawy pisemnego oświadczenia dot. korekty lub uzupełnienia Państwa danych osobowych;
 4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), przysługuje Państwu w przypadku, gdy zgromadzone dane nie są niezbędne do realizacji celów w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie albo nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przysługuje Państwu w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Muzeum Zabawek i Zabawy sprawdzić prawidłowość tych danych;
 6. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje z uwagi na Państwa szczególną sytuację, przy czym muszą być spełnione wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
 7. prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu teleinformatycznego własnych danych osobowych, które Państwo nam dostarczyli;
 8. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez DIGIUS narusza przepisy RODO.
 10. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kierowanie ich na adres iod@muzeumzabawek.kielce.eu.

 

Pliki cookies

 1. Serwis https://muzeumzabawek.kielce.eu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania Użytkownika z Serwisu w następujących celach:
  1. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
  3. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc.;
 10. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.
 11. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 12. Technologie użytkowane w ramach stosowanych cookie:

Google Analytics

Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych.

Informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu są automatycznie zbierane przez Google Analytics i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych.

Adres IP Użytkownika przed przekazaniem dalej jest skracany. W pewnych sytuacjach do serwera Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP Użytkownika i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych, akceptowany przez Komisję Europejską.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

 1. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

Wtorek - Niedziela 9:00 - 17:00
Poniedziałek: nieczynne

bilet normalny – 22 zł bilet ulgowy – 11 zł (obejmuje: uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, emerytów i rencistów)

Kielce ul. Pl. Wolności 2
25-367