Ochrona danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH MUZEUM

Szanowni Państwo,

w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”), niniejszym przekazujemy Państwu informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Muzeum Zabawek i Zabawy (dalej zwane „Muzeum” lub „Administrator”) z siedzibą w Kielcach przy pl. Wolności 2, 25-367 Kielce.
  Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: 41 34 337 00 lub 41 34 440 78 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: poczta@muzeumzabawek.kielce.eu.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Ewelina Sztuk, iod@muzeumzabawek.kielce.eu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: założenia i prowadzenia rezerwacji wizyty (jeżeli zdecydowali się Państwo taką wykonać) i/lub w celu realizacji wizyty w Muzeum, co jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Państwa z Muzeum (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, w tym przez okresy wynikające z przepisów prawa. Okres ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla Muzeum w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 5. Muzeum nie przekazuje danych innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, kiedy korzysta z usług pocztowych w celach realizacji wysyłek lub gdy wynika to z odrębnych przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania (w tym uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. W odniesieniu do przetwarzania, które dokonywane jest w sposób zautomatyzowany, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, a więc uzyskania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie oraz żądania przesłania ich do innego Administratora.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich podania uniemożliwi jednak dokonanie rezerwacji i/lub wizytę w muzeum.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Muzeum Zabawek i Zabawy (dalej zwane „Muzeum” lub „Administrator”) z siedzibą w Kielcach przy pl. Wolności 2, 25-367 Kielce. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: 41 34 337 00 lub 41 34 440 78 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: poczta@muzeumzabawek.kielce.eu.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Ewelina Sztuk, iod@muzeumzabawek.kielce.eu
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe zarejestrowane przez monitoring są przechowywane przez okres 30 dni od dnia zapisu. Okres ten może zostać wydłużony w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu mogą stanowić podstawę dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Odbiorcami danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa (np. Policja) oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora niezbędne usługi na podstawie zawartych umów.
 6. Osobom, których dane osobowe zarejestruje monitoring przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania (poprawiania) danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Ze względu na to, iż podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, osobom zarejestrowanym przez monitoring wizyjny przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, osobom zarejestrowanym przez monitoring wizyjny przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Wtorek - Niedziela 9:00 - 17:00
Poniedziałek: nieczynne

bilet normalny – 22 zł bilet ulgowy – 11 zł (obejmuje: uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, emerytów i rencistów)

Kielce ul. Pl. Wolności 2
25-367