Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

1. Status pod względem zgodności z ustawą:

Muzeum Zabawek i Zabawek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Zabawek i Zabawy.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

– brak możliwości zmiany wielkości tekstu, odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,

– brak tekstu alternatywnego dla obrazów znajdujących się na stronie,

– tylko infografiki mają swoją wersję tekstową,

– brak mapy strony

W kwestii zachowania kontrastu publikowanych tekstów stosuje się czarny tekst na jasnym tle, odnośniki tekstowe są w innym kolorze.

Rola plików dźwiękowych, filmów na stronie jest minimalna.

Na stronie nie występują formularze do uzupełniania.

Strona została zbudowana z uwzględnieniem metody Responsive Web Design. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Strona RWD ma uproszczoną formę. Powiększenie powyżej 200% również powoduje uproszczenie treści. W stosownych przypadkach użyte zostały odpowiednie atrybuty ARIA ulepszające semantykę kodu HTML w celu lepszego zrozumienia napotkanego elementu strony.

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-29-04

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie działają wszystkie standardowe skróty klawiszowe, które umożliwiają przemieszczanie się po stronie m. in. powiększające tekst (CTR +)

W stosownych przypadkach użyte zostały odpowiednie atrybuty ARIA

2. Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Tyszewicz-Obara, a.tyszewicz@muzeumzabawek.kielce.eu

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 34 440 78 wew. 165. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

3. Dostępność architektoniczna

Budynek Muzeum Zabawek i Zabawy posiada 4 wejścia. Droga do wejścia głównego prowadzi przez bramę, w której znajduje się wejście prowadzące do dyżurki ochrony oraz drugie prowadzące do części pomieszczeń biurowych. Z bramy droga prowadzi przez muzealny dziedziniec. Nie występują tu żadne ograniczenia architektoniczne. Nawierzchnię przed wejściem do budynku i na dziedzińcu stanowi kostka chodnikowa. Wejście główne prowadzi do holu, w którym znajduje się kasa biletowa oraz szatnia. Z holu przechodzi się do przestrzeni ekspozycyjnej.

Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada dwie kondygnacje. Przestrzeń wystawiennicza zlokalizowana jest na parterze. Na piętrze znajdują się biura, biblioteka oraz sala konferencyjna, w której odbywają się zajęcia edukacyjne. Na piętro prowadzą schody zaopatrzone w poręcze o zróżnicowanych wysokościach. Budynek wyposażony jest w platformę pionową, z której mogą skorzystać osoby poruszające się na wózkach.

W muzeum, zarówno na parterze jak i na piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W obrębie przestrzeni wystawienniczej jak i biurowej nie ma barier architektonicznych poza kostką brukową, którą wyłożona jest pierwsza sala wystawiennicza.

Muzeum nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości wypożyczenia urządzeń z audiodeskrypcją dla osób niewidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma systemu informacji głosowej- w celu ostrzeżenia o zagrożeniu lub informowania o czymkolwiek zwiedzający ekspozycje może skontaktować się z obsługą wystaw. Jest możliwość zwiedzania w asyście tłumacza PJM.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum nie posiada wydzielonej przestrzeni parkingowej

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Muzeum pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Wtorek - Niedziela 9:00 - 17:00
Poniedziałek: nieczynne

bilet normalny – 22 zł bilet ulgowy – 11 zł (obejmuje: uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, emerytów i rencistów)

Kielce ul. Pl. Wolności 2
25-367